• ٣٢٢٨٩١٦٧_011 --- ٣٢٢٨٩٠٨٩_011
 • : بابل، ميدان كشوري، سرداران ٢ ، ساختمان پزشكان روجين، طبقه ٤

جراحی گلوکوم در مازندران

جراحی گلوکوم در مازندران

جراحی گلوکوم در مازندران | جراحی آب سیاه در مازندران، یکی از شیوهای درمان بیماری گلوکوم بوده که توسط متخصص چشم پزشکی انجام می شود. در اینجا قصد ما توضیح و تشریح بیشتر این بیماری و عمل جراحی آب سیاه است. پس برای کسب اطلاعات بیشتر درمورد بیماری گلوکوم و راه های درمان آب سیاه در مازندران در ادامه مقاله با ما همراه باشید.

 

دکتر کوروش قارویی

 

آب سیاه (گلوکوم) چیست؟

 

نوعـی بیمـاری چشـمی اسـت کـه در آن عصـب بینایی کـه وظیفه انتقـال پیام بینایـی بـه مغـز را دارد بـه تدریـج دچـار تخریـب میگـردد و در نتیجـه باعـث از بیـن رفتـن تدریجـی دیـد و نابینایـی میگـردد. از علـل اصلـی ایـن امـر بـالا رفتـن فشـار داخل چشـمی میباشـد.
در چشـم دائمـا مایـع شـفافي ترشـح مـی گـردد کـه بـه آن زلالیـه مـی گویند، ایـن مایـع حـاوی مـواد مغـذی اسـت کـه بـه شستشـو و تغذیـه بافـت هـای داخـل چشـم کمـک مـی کنـد . مایـع زلالیـه توسـط اجسـام مژگانی در پشـت عنبیـه تولیـد مـی شـود و از طریـق مردمـک به اتـاق قدامـی در بخـش جلویی چشـم وارد مـی شـود و از طریـق راه هـای مشـبک در زاویـه چشـم (محـل تلاقـي قرنیـه بـا عنبیـه) خـارج مـی گـردد.اگـر به دلیلـی انسـداد یـا مانعـی بـر سـر راه خـروج ایـن مایـع در چشـم ایجـاد شـود و زلالیـه نتواند به راحتی از چشـم خـارج گـردد؛ در این صـورت فشـار داخـل چشـم بـالا رفتـه و موجـب صدمـه به رشـته هـای عصبـی و در نهایـت آسـیب میـدان بینایـی مـی شـود.

جراحی گلوکوم در مازندران | گلوکوم

جراحی گلوکوم در مازندران

 

انواع گلوکوم

 

گلوکوم به دو‌ نوع اساسی زیر تقسیم می شود:

 

گلوکوم با زاویه باز

شایع ترین نوع گلوکوم. که به آن گلوکوم با زاویه دید عریض نیز گفته می شود، یک بیماری چشمی است که در آن شبکه مشبک طبیعی به نظر می رسد اما جریان مایع در آن دچار مشکل شده است.

علائم گلوکوم با زاویه باز

 • دید تونلی
 • کاهش تدریجی دید محیطی در هر دو چشم

 

گلوکوم با زاویه بسته

این نوع بیماری. که به آن گلوکوم بسته با زاویه حاد یا مزمن نیز گفته می شود بر تخلیه چشم اثر می گذارد.زیرا زاویه بین قرنیه و عنبیه بیش از حد باریک شده و فشار بیش از حد در چشم ایجاد می شود.

 

علائم گلوکوم با زاویه بسته

 • درد شدید در چشم همراه با حالت تهوع و استفراغ
 • اختلال بینایی ناگهانی در شرایط کم نور
 • حلقه های دور چشم
 • تاری دید
 • قرمزی چشم

جراحی گلوکوم در مازندران

 

عوامل خطر ابتلا به آب سیاه

 

تمـام افـراد در خطـر ابتـلا بـه ایـن بیمـاری قـرار دارند ولـی ریسـک گروه های زیر بیشـتر اسـت:

 • سابقه ژنتیکی یا ارثی ابتلا به آب سیاه در فامیل و بستگان درجه یک
 • سن بالا (بالای چهل سال)
 • بالا رفتن فشار چشم
 • دوربینی یا نزدیک بینی
 • سابقه صدمات قبلی و التهاب چشمی
 • کم بودن ضخامت قرنیه
 • سـابقه ابتـلا بـه برخـی بیمـاری هـا ماننـد دیابـت ، سـردردهای میگرنـی و بیمـاری فشـار خـون
 • استفاده طولانی مدت از کورتیکو استروئیدها
جراحی گلوکوم در مازندران | جراحی آب سیاه در مازندران

تشخیص آب سیاه

 

معاینات منظم چشم پزشکی بهترین راه است . معاینه کامل چشم شامل موارد زیر می باشد

 • اندازه گیری فشار داخل چشم یا تونومتری
 • معاینه زاویه چشم یا گونیوسکوپی
 • معاینه سر عصب بینایی
 • بررسی میدان بینایی یا پریمتری

 

درمان گلوکوم

 

بیشـتر درمانهـای آب سـیاه بـر پایـه کنتـرل فشـار داخـل چشـمی کـه مـی توانــد ســبب صدمــه بــه عصــب بینایــی گــردد اســتوار اســت. قطــره هــای چشـمی اغلـب اولیـن انتخـاب قبـل از درمـان جراحـی هسـتند کـه مـی توانند فشـار داخـل چشـمی را بـه طـور موثـری کاهـش دهنـد و از صدمـه چشـم جلوگیـری نماینـد. ممکـن اسـت بـرای کنتـرل بهتـر فشـار چشـم لازم باشـد بیـش از یـک قطـره اسـتفاده نمائیـد. در حقیقـت ایـن قطـره هـا اثـر درمانـی یکدیگـر را تقویـت مـی کننـد.
پاییـن آوردن فشـار داخـل چشـم بـه کمـک روش هـاي دیگـری ماننـد لیـزر درمانـی؛ جراحـی؛ و یـا ترکیبـی از ایـن روشـها نیـز ممکـن اسـت، که بسـته به نـوع و شـدت بیمـاری توسـط پزشـک معالـج انتخـاب مـی گـردد. بایـد بدانیـم کـه درمـان آب سـیاه هیچـگاه افـت دیـد و آسـیب قبلـی را نمـی توانـد جبـران کنـد و در بهتریـن شـرایط فقـط مـی توانـد از آسـیب بیشـتر پیشـگیری نماید. اگـر بـرای کنتـرل فشـار چشـم نیـاز بـه مصـرف دارو داریـد، بدانیـد مصـرف دارو به طـور دائـم، دقیـق و تـا آخـر عمـر جهـت پیشـگیری از تخریـب بیشـتر عصـب بینایـی و کنتـرل بیمـاری ضـروری اسـت.همچنین ممکن اسـت اعمال جراحـی و لیـزر نیـز بیـش از یکبـار در طـول زندگـی فـرد انجـام شـود.

جراحی گلوکوم در مازندران | درمان آب سیاه در مازندران

عمل جراحی گلوکوم در مازندران چیست و به چه کسانی توصیه می شود؟


عمل جراحی آب سیاه در مازندران، فرآیندی است که در طی آن جهت پیشگیری از کور شدن بیمار ، یک منفذ جهت خارج شدن مایع درون چشمی توسط متخصص چشم ایجاد می گردد. لازم به ذکر است که این عمل جراحی، جنبه پیشگیری داشته، و تاثیری در درمان قطعی آن نخواهد داشت. در واقع درمورد بیماری آب سیاه، بیمار باید به صورت همیشگی و مادام العمر تحت نظر پزشک باشد. البته نا گفته نماند که تاخیر در جراحی گلوکوم، سبب از بین رفتن کامل عصب بینایی، و در نتیجه کوری چشم می شود.

همانطور که گفتیم با توجه شرایط و نوع گلوکوم، چشم پزشک شیوه مناسب درمان را جهت پیشگیری از کوری مطلق چشم در پیش خواهد گرفت.

در عمل جراحی آب سیاه، چشم پزشک به منظور برداشتن فشار حاصل از افزایش مایع درون چشمی از روی عصب چشم، یک منفذ در اطراف قرنیه ایجاد کرده و به این ترتیب یک کانال جدیدی به منظور خارج شدن مایع اضافه ایجاد می شود. سپس منفذ جدید با لایه نازک و شفافی از ملتحمه پوشانده می گردد.به این ترتیب مایع درون چشمی ایجاد شده از زیر ملتحمه عبور کرده و از چشم خارج می شود.

 

جراحی گلوکوم در مازندران

 

قبل از جراحی گلوکوم در مازندران:

 

قبل از جراحي به بيمار داروهايي جهت آرام شدن مي دهند و سپس چشم توسط تزريق مواد بی حس کننده در اطراف آن، بي حس مي شود.

جراح قطعه کوچکي از بافت سفيدي چشم(صلبيه) را بر مي دارد و اين کار باعث به وجود آمدن کانال کوچکي براي تخليه مايع درون چشم مي شود.سپس قسمت سفيد چشم که برداشته شده است با لايه نازک و شفافي از ملتحمه پوشانده مي شود.مايع از مجراي ايجاد شده و از زير ملتحمه اي که روي آن را پوشانده عبور کرده و از داخل چشم خارج مي شود. یک تورم کوچک سفید رنگ در ظاهر چشم پس از عمل قابل رویت است که طبیعی می باشد.

 

اقدامات پس از جراحی گلوکوم در مازندران:

 

 • در اکثر موارد نیاز به ویزیت های مکرر توسط پزشک پس از عمل جراحی می باشد، لطفاً مراجعه به موقع طبق توصیه پزشک را جدی بگیرید.
 • امکان تاری دید چشم بلافاصله پس از عمل وجود دارد و پس از یک یا دو هفته بهبود می یابد،گاهی تا شش هفته ادامه می یابد.
 • احتمال اشک ریزش از چشم برای دوره زمانی کوتاه و احساس سوزش و خشکی چشم (احساس وجود سنگریزه در چشم) یک تا دو هفته پس از عمل وجود دارد.
 • جهت کنترل درد، می توان از مسکن هایی مانند قرص استامینوفن استفاده کرد.
 • در مواردی نیاز به برداشتن بخیه در درمانگاه می باشد.
 • از خوابیدن به سمت چشم عمل شده. و روی شکم خودداری کنید.
 • پس از جراحی بیمار نیاز به استراحت دارد انجام فعالیت های عادی مانعی ندارد.
 • پس از جراحی از خم شدن طولانی یا برداشتن جسم سنگین پرهیز نمائید.
 • از انجام ورزش شدید یا باغبانی سنگین خودداری کنید.

 

تماس با ما

 

آدرس مطب

بابل، ميدان كشوري، سرداران ٢ ، ساختمان پزشكان روجين، طبقه ٤

 

ساعت کاری

شنبه تا 4 شنبه 17:00-09:00

 

شماره تماس

01132289167

01132289089

 

آدرس ایمیل

info@drgharoei.com

انواع روش‌های درمان خشکی چشم
مزایا و معایب فمتو اسمایل
جدید ترین عمل‌های لیزری حذف عینک
روش استفاده صحیح از قطره چشمی

info@drgharoei.com

011٣٢٢٨٩١٦٧ _ 011٣٢٢٨٩٠٨٩

بابل، ميدان كشوري، سرداران ٢ ، ساختمان پزشكان روجين، طبقه ٤

بابل، ميدان كشوري، سرداران ٢ ، ساختمان پزشكان روجين، طبقه ٤