• ٣٢٢٨٩١٦٧_011 --- ٣٢٢٨٩٠٨٩_011
  • : بابل، ميدان كشوري، سرداران ٢ ، ساختمان پزشكان روجين، طبقه ٤

رضایت مراجعه کنندگان

رضایت مراجعه کننده لازک

رضایت بیمار مقیم کانادا - از عمل فمتولیزیک